8:30 - 17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:30 - 12:00 sáng Thứ 7          info@SCVN.com.vn           091-105-1331  

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG VỚI REACT NATIVE CƠ BẢN

Thể loại:                                     

TT Lập trình

Giá bán:                                         
free
Tổng thời gian:                                         
00:00
ngôn ngữ:                                         
English
Ôn tập :

Sự miêu tả

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG VỚI REACT NATIVE CƠ BẢN

 • Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng lập trình với ngôn ngữ JavaScript (ES6)
 • Sử dụng các component được cung cấp sẵn trong React Native
 • Sử dụng các component mở rộng
 • Xây dựng Dịch vụ web API Restful với NodeJS
 • Có kiến thức nền tảng tốt, tự tìm hiểu và phát triển ứng dụng  trên Thiết bị Di động
 
 • Học viên đã biết lập trình cơ bản.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành Công nghệ thông tin.
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình JavaScript (ES6)
 • Sử dụng thành thạo các component cơ sở và mở rộng
 • Tự xây dựng Dịch vụ web API Restful với NodeJS cho các ứng dụng web, desktop và di động
 • Tự phát triển các ứng dụng di động không quá phức tạp
 
 • Thời lượng: 53 tiết, học trực tiếp trên máy
 • Học phí:  2.300.000 đ/HV (có chế độ miễn giảm học phí mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 
 • Tổng quan
  • Giới thiệu
  • Môi trường làm việc: cài đặt và xây dựng ứng dụng minh họa đầu tiên
 • Ngôn ngữ lập trình JavaScript (ES6)
  • Biến, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp
  • Danh sách (Array)
  • Đọc/ Ghi chuỗi JSON
 • Component
  • Giới thiệu
  • Tạo mới Component
  • Các component cơ sở:
   • Text Component
   • Image Component
   • View Component
   • Button Component
   • TouchableHighlight Component
   • Picker Component
   • Checkbox Component
   • FlatList Component
   • ScrollView Component
  • Props trong component
  • State trong component
  • Event trong component
  • Các component mở rộng:
   • Tạo Menu Slider với Drawer Navigator
   • Tạo Tabbar với Tabbar Navigation
   • Truyền tham số giữa các component
 • Thiết kế giao diện
  • Giới thiệu Style
  • Các Style cơ bản để thiết kế: bố cục, kích thước, màu sắc của đối tượng
  • Sử dụng Flexbox
  • Sử dụng Position
 • Xây dựng Dịch vụ web API với NodeJS
  • Đọc/ Ghi dữ liệu với tập tin JSON
  • Trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng và dịch vụ
  • Xử lý bất đồng bộ với Promise và Async
 • Đồ án cuối môn:
  • Hoàn chỉnh ứng dụng

Cho xem nhiều hơn