8:30 - 17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:30 - 12:00 sáng Thứ 7          info@SCVN.com.vn           091-105-1331    

SCVN Corp Phiên bản Hệ thống 12.0

Thông tin về SCVN Corp instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Tài sản
Asset Management
Website Appointment Management System
Provides facility for customer to book their Appointment directly from website.
Appointment Management System
Provides facility to Book an Appointment
Project Advance Team Management
This module helps a user for easily managing team and extra members on project
Account Fiscal Year
Manage fiscal years and its periods
Website Date Validations
Web Widget Date Validations.
Website Helpdesk & Support System
Website Helpdesk & Support System is used to provide information and support to the end users/customers regarding the products and services of the organization.
Odoo Customize(Debranding, My Odoo)
Quick customize, debranding,reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. odoo debrand, odoo debranding, customize my odoo.
Alan custom
Theme Alan models
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Odoo12 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo12 Community Edition
Dự án
Organize and schedule your projects
Quản lý Kho
Manage your stock and logistics activities
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
From quotations to invoices
Ghi chú
Organize your work with memos
eCommerce - Thương mại điện tử
Sell your products online
Mua
Purchase orders, tenders and agreements
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
KnowSystem
The tool to build deep and structured knowledge base for internal and external use
KnowSystem: Website and Portal
The extension to KnowSystem to publish articles to portal and public users
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
MuK Documents
Document Management System
Mail Messages Easy. Show all messages, Show sent messages, Reply to message, Forward message, Quote message, Move message Email client style for messages views and more
Read and manage all Odoo messages in one place!
Mail Messages Draft. Save Message as Draft, Edit Message Drafts, Send Message from Draft Message
Adds draft messages support to free 'Mail Messages Easy' app
Mail Messages Draft Pro. Create new message, change draft record, restore message from draft, share draft with other users
Extra features for free 'Mail Messages Draft' app
Mail Messages Easy Pro: Show Lost Message, Move Message, Reply, Forward or Move from Chatter, Hide Notifications in Chatter
Extra features for free 'Mail Messages Easy' app
Partner Tweaks. Limit Restrict Configure Partner Contact Access Easily
Limit Restrict Configure Partner Contact Access
Security User Roles
The tool to combine users in roles and to simplify security group assigning
ZKTeco Biometric Attendance Device
Integrate all kinds of ZKTeco based attendance devices with Odoo
User Activity Log
The module will show the recent activity of users
Website Advance Product Attachments
Attachments upload/download for Products
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Manage your online hiring process
Sự kiện
Xuất bản sự kiện, bán vé